مرکز تحقیقات اینترنت اشیا ایران

مرکز تحقیقات اینترنت اشیاء، با همکاری جمعی از اعضای هیئت علمی، دانشجویان و پژوهشگران دانشگاه های معتبر کشور به منظور تحقیق و پژوهش سازمان یافته در زمینه این فناوری در کشور ایجاد گردیده است. ایجاد بستر مناسب تحقیقاتی و نیز فراهم سازی اطلاعات مورد نیاز پژوهش، چشم انداز اصلی این مرکز می باشد. این مرکز برای رسیدن به چشم انداز خود، اهداف مشخص را به تدوین نموده است که از آنها می توان به تسریع روند گسترش دانش اینترنت اشیاء در کشور، ارائه راه کارهای همکاری تیمی جهت درک، کشف، نوآوری و توسعه آینده اینترنت اشیاء در کشور، فراهم آوردن اتاق فکر تخصصی در بخش های مختلف فناوری اینترنت اشیاء جهت ارتقاء نقشه راه کشور، شناسایی چالش ها،تهدیدات و فرصت های پیش روی کشور در زمینه فناوری اینترنت اشیاء و بستر سازی مناسب جهت همکاری میان سازمان های دولتی و صنعتی کشور و نهادهای علمی و دانشگاهی، اشاره نمود.

منبع